Psychosociálne poradenstvo

Vážení klienti, 

radi by sme vás informovali, že na terapie je možné sa objednávať až od 1.3.2019. Dovtedy sú všetky termíny obsadené.  Z daného dôvodu neodpovedáme na žiadosti ohľadom termínov na sedenia skôr, ako od uvedeného termínu.  Za porozumenie vám vopred ďakujeme. 

Ste srdečne vítaní na našich kurzoch, ktoré sme na začiatok roka 2019 pre vás pripravili, viac v „Kurzy“ na  našej stránke.

 

 

 

PhDr.  Renáta Ráchelová (pozri O nás na stránke) vám ponúka psychosociálne poradenstvo pre jednotlivca (dospelý i dieťa), páry i rodinu.

Poradenstvo zahŕňa tieto základné a ťažiskové činnosti:

a) v oblasti osobnostných problémov—dospelý i dieťa

 • Posilnenie sebadôvery, sebavedomia, sebapoznania (zosúladenie vnútorného prežívania s vonkajšími znakmi správania)  a sebaprijatia
 • Ovládanie a vyjadrovanie emócií. Rozvíjanie emocionálnej (personálnej) inteligencie a  možnosť jej uplatnenia v rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote
 • Odstránenie  blokov, ktoré bránia v nadväzovaní partnerských vzťahov
 • Výber partnera – očakávania, prispôsobivosť
 • Získanie spontánnosti a otvorenosti vo vzťahoch
 • Nácvik komunikačných (verbálnych i neverbálnych) a sociálnych zručností
 • Efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, pozitívne myslenie, využívanie správnych hodnôt a morálky
 • Eliminovanie manipulácie a nácvik sebavyjadrenia
 • Minimalizovanie úzkostných stavov a fóbií
 • Akceptácia a empatia voči iným ľuďom, ich postojom a názorom.

b) v oblasti párových, manželských a rodinných vzťahov

 • väzby a komplikované vzťahy, konflikty, intímne problémy, výchova detí, psychické záťaže u detí (pocikávanie, koktanie …) a iné.

c) v oblasti špecifických problémov rodiny

 • rozvod, násilie, problém závislosti v rodine, prevencia porúch správania detí a i.

d) v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií v živote človeka, rodiny

 • nezamestnanosť, smrť  atď.

 e) zistenie príčin hmotnej alebo sociálnej núdze človeka, rodiny

 • zisteniepríčin jej vzniku, poskytnutie informácii o možnostiach riešenia.

  f) inštrumentálne zložky v spolužití

 • chod domácnosti, financie… .

Zároveň sa zaoberám INDIGOVÝMI a KRIŠTÁĽOVÝMI DEŤMI. Takéto dieťa diagnostikujem z fotografie, videa, či pri osobnej návšteve u mňa. Indigové a krištáľové deti sú veľmi múdre, kreatívne, umelecky nadané. Začínajú skoro rozprávať, sú veľmi citlivé, tvrdohlavé, trochu komplikované, na všetko majú dostatok času a preto k nim treba i špecificky pristupovať. Ponúkam poradenstvo vo výchove indigových a krištáľových detí ako rodičom, učiteľom, blízkym a pod. Zároveň Vám objasním, čo presne indigové alebo krištáľové dieťa znamená, čo od neho očakávať a prečo sa na tento svet rodia. Každé z nich tu má nezastupiteľnú úlohu.

 

Klienti, alebo ich zástupcovia, ktorí majú záujem o poskytnutie psychosociálneho  poradenstva,  ma môžu kontaktovať na tel.č: 0905-693 215 (PhDr. Renáta Ráchelová) alebo e-mailom: renatar@orangemail.sk ,   rachelova@lamedix.sk

Na osobné stretnutie je potrebné sa vopred objednať !!

Novinka: poradenstvo poskytujem i prostredníctvom e-mailu do max. 48 hod. od prijatia platby na účet. Poradenstvo je kvalitné, na základe praktických skúseností. Výhoda e-mailovej komunikácie spočíva v diskrétne a rýchlo získanej odpovedi pre klienta, možnosti uľahčiť vašu pracovnú vyťaženosť, či neprijateľnosť osobnej návštevy z dôvodu zdravotných problémov a pod.. K radám prostredníctvom e-mailu sa môžete čítaním opakovane vrátiť a tak ich lepšie analyzovať a uskutočňovať.

E-mailové poradenstvo však v plnej miere nenahrádza osobnú návštevu. Pri osobnej návšteve je zachytená Vaša neverbálna komunikácia, Vami vysielaná energia a pod., ktorá je veľmi významná.

Číslo účtu zasielam po dohode, prostredníctvom e-mailu.

Poskytované psychosociálne poradenstvo je privátne, nie je uzavretý zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami a preto sa nevyžaduje odporúčanie od žiadneho lekára.

Psychosociálne poradenstvo je vykonávané na základe platného živnostenského oprávnenia s odporúčaným označením predmetu činnosti: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov  a s  obsahovým vymedzením Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti.