ERICKSONOVSKÝ psychologicko-hypnoterapeutický kurz

Lamedix ako člen „NEW YORK MILTON H.ERICKSON SOCIETY

 FOR PSYCHOTHERAPY AND HYPNOSIS“

 

organizuje certifikovaný

ERICKSONOVSKÝ  KURZ

 

Psychologicko-hypnoterapeutický kurz podľa Miltona H.Ericksona 

Modul 1-10

Možnosť účasti iba na jednotlivom module, podľa obsahového záujmu !!!

 

120 hodinový
Teoretické vzdelávanie, kazuistiky …………………. 30 hodín
Praktické cvičenia (individuálne, skupinové) …  50 hodín
Supervízia ……………………………………………………   40 hodín 

 

Milton H. Erickson  (1901-1980) bol americký psychiater, psychoterapeut a hypnoterapeut. Špecializoval sa na rodinnú terapiu a klinickú hypnózu.

 Erickson je hodnotený ako jeden z  najúspešnejších psychoterapeutov a hypnoterapeutov všetkých čias a to predovšetkým pre svoj jedinečný prístup ku každému klientovi. Vyvinul nový, otvorený a veľmi flexibilný prístup ako pomáhať ľuďom riešiť ich vlastné problémy ich vlastným spôsobom. Hovorieval, že každému klientovi „šije terapiu na mieru“, v súlade s jeho vlastnou jedinečnosťou a individualitou. Venoval sa i klientom, ktorých iní odsúdili ako nevyliečiteľných.

Milton H. Erickson odkryl nové možnosti hypnózy, čím mal hlavný podiel na tom, že hypnóza sa stala právoplatným nástrojom klinickej praxe. Na základe svojich výskumov a praktických skúseností vytvoril vedecký pohľad psychologickej metódy hypnóza a pre tento fenomén navrhol veľa spôsobov klinického využitia.

Jeho myšlienky dodnes inšpirujú mnohých zástancov metód komunikačnej, strategickej, systémovej, systemickej a narativnej psychoterapie a modernej hypnoterapie.

 

Termíny a časový plán kurzu:    2018/ 2019                                          

 

Čas:

Kurz je rozdelený do 10 modulov. Každý modul je samostatný, nezávislý na sebe. Možnosť účasti na jednotlivých moduloch i samostatne.
Každý modul začína v piatok: od 15.00 – 20.15 hod. 

1 x 15 min. kávová prestávka) a v sobotu: od 9.00 – 17.00 hod. (1 x 15 min. kávová prestávka, 1 x 45 min.obedová prestávka

 

Miesto konania:  BRATISLAVA.   Presná adresa miesta školenia vám bude oznámená v pokynoch.    

 • 1 modul:   23.-24.3.2018
 • 2 modul:   20.-21.4.2018
 • 3 modul:   25.-26.5.2018
 • 4 modul:   22.-23.6.2018
 • 5 modul:   21.-22.9.2018
 • 6 modul:   26.-27.10.2018
 • 7 modul:   23.-24.11.2018
 • 8 modul:   14.-15.12.2018
 • 9 modul:   18.-19.1.2019
 • 10 modul:  22.-23.2.2019

Hodinová dotácia:  120 hodín

 

JEDINEČNÝ svojho druhu na slovensku!!

 

Lektor Ericksonovského výcviku v SR:  PhDr. ZÍKA Jiří                                                             

 • Psychológ a hypnoterapeut s 35 roč. praxou
 • Školiteľ klinickej hypnózy a NLP v ČR
 • Klinický psychológ
 • Garant a školiteľ klinickej hypnózy v Slovenskej republike
 • Školiteľ Lüsherovho diagnostického testu v ČR i v SR
 • Supervízor klinickej a regresnej hypnózy
 • Školiteľ soft skills u manažérov v ČR

 

  Asistent/Organizátor výcviku:   PhDr. Renáta RÁCHELOVÁ                                                                  

 • Organizátor psychologických kurzov:  ROR podľa Exnera, TAT a odvodené metódy, Test stromu, Kresba postavy, Lüsherov diagnostický test, Práca so snami
 • Školiteľ kurzu Klinická hypnóza- pre individuálne skupiny, supervízia
 • Školiteľ kurzu Regresná hypnóza
 • Hypnoterapeut s dlhoročnou praxou

 Na niektorých moduloch Ericksonovského ročného kurzu budú hosťovať aj  iní odborníci z oblasti hypnoterapie,  medicíny a hypnotickej terapie M.H.Ericksona.

 

Cieľová skupina:

 • Kurz je určený psychológom, lekárom a zdravotníkom, sociálnym pracovníkom, liečebným pedagógom, špeciálnym pedagógom a študentom psychológie, medicíny, sociálnej práce, liečebnej a špeciálnej pedagogiky.
 • Taktiež záujemcom, ktorí sa chcú kurzu zúčastniť pre vlastný osobnostný rozvoj a nadobudnuté poznatky využiť vo svojom živote.
 • Počet účastníkov je limitovaný na 10- 12 max.

 

Charakteristika a obsah kurzu:

MODUL 1)  – marec 2018     História hypnózy    Rozdiel medzi klasickou hypnózou a Ericksonovskou hypnózou    Čo robí hypnózu „Ericksonovskou?“    Životopis Miltona H. Ericksona    Základné princípy/ prístupy Miltona H. Ericksona:

 • prekoncepcia
 • raport
 • sprevádzanie
 • vedenie
 • zrkadlenie

MODUL 2)  – apríl 2018

Jazyk hypnózy:

 • predpoklad/domnienka
 • spojenia
 • negácia – zápor/popieranie
 • viacznačnosť

Hypnotické fenomény:

 • amnézia a hypermnézia
 • posthypnotické sugescie
 • časové skreslenie
 • vekový regres a vekový progres
 • disociácia
 • katalepsia
 • anestézia a analgézia
 • halucinácie

MODUL 3)  – máj 2018

Ideomotorické techniky:

 • ideodynamické signalizovanie – progresívny a retrospektívny prístup
 • signalizácia prstami
 • nepriamy príkaz

Automatické písanie,  Automatické kreslenie – v hypnóze

MODUL 4)  – jún 2018

    Príbehy

    Metafóry – tranzové

                       – liečivé

Princípy použitia metafor a príbehov k navodeniu tranzu a k liečeniu, terapeutickým intervenciám.

 

MODUL 5)  – september 2018

Rezistencia, Zvládanie rezistencie

Utilizácia – psychoterapeutická stratégia vyvinutá Ericksonom- založená na zvykoch, vnímaní, symptómoch, presvedčeniach, odolnosti, …

Indukčné techniky:

 • Technika „Môj priateľ John“
 • Konverzačná
 • Konfúzia
 • Neverbálne metódy

MODUL 6)  – október 2018

 • Nehypnotické procedúry
 • Strategické prístupy
 • Paradoxy
 • Rituály

MODUL 7)  – november 2018

 Emocionálne problémy – prevažná populácia

 • depresie, úzkosti, panické ataky a i.

MODUL 8)  – december 2018

Behaviorálne problémy

 • alkoholizmus, závislosti, obhrýzanie nechtov, hľadanie stratených predmetov a i.

MODUL 9)  – január 2019

  Psychosomatika

 •   poruchy spánku, anorexia/bulímia, sexuálne poruchy a i.

MODUL 10)  – február 2019

Deti

Adolescenti

Záverečná skúška

 

Cieľ kurzu:   

Desať mesačný ( 120 hodinový) intenzívny teoreticko kazuistický kurz  s praktickými individuálnymi ukážkami, skupinovými/heterohypnotickými nácvikmi a supervíznym odborným vedením smerujú účastníkov k získaniu znalosti a skúsenosti v klinickej Ericksonovskej hypnóze a špeciálnych inovovaných Ericksonovských prístupov a postupov v liečení ľudskej psychiky človeka, jeho osobnostnému rozvoju, sebapoznaniu a k získaniu kvalitného klinicko-psychologického nálezu u klienta.  

Kurz predurčuje účastníka k získaniu potrebných znalostí a skúsenosti k vykonávaniu klinickej hypnózy/ hypnoterapie v miere, kde bezpečne, odborne, účinne a vhodne pristúpi k pomoci a liečbe svojich klientov, prípadne využije nadobudnuté zručnosti a schopnosti k vlastnému osobnostnému rozvoju. 

Jednotlivé moduly nie sú na seba nadväzujúce, preto je možné zúčastniť sa ich i samostatne, podľa jednotlivého záujmu a potreby účastníka.

Cieľom účasti účastníka na vybranom module kurzu je doplniť si poznatky, vedomosti a prax z jednotlivej oblasti, ktorú modul obsahovo ponúka a slúži k sebapoznaniu a vlastnému osobnostnému rozvoju.

 

Nutnosťou je i samoštúdium z odporúčanej literatúry:

 1. Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi: Hypnotické svety (Klinická hypnóza a nepriame sugescie),  Emitos, 2010.
 2. Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi: Hypnotická psychoterapia (Kniha prípadových štúdií),  Emitos, 2010.
 3. Jay Haley, Neobvyklá psychoterapia Miltona H. Ericksona, Triton, 2007

 

Ukončenie kurzu:   Osvedčením

Osvedčenie je odovzdávané účastníkovi/om iba so 100% osobnou účasťou na celom jednotlivom module.

Po každom absolvovanom module získava účastník osvedčenie. 

 

Účastníci, prihlásení na celoročný kurz, absolvujú na konci celého kurzu záverečnú prácu.  Záverečná práca pozostáva z toho, že každý účastník kurzu predvedie pred skupinou v roli hypnoterapeuta klinickú hypnózu vedúcu k abreakcii u iného vybraného účastníka kurzu.   

 

Cena za modul:  350,- Eur

 

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa/ľov, materiály ku kurzu -printové i elektronické, autentický video materiál – zabezpečený živým natáčaním na každom module a výsledné DVD, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, organizácia kurzu a  občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka.  Výhodou je nízky počet účastníkov, čo znamená viac praktického priestoru pre každého zúčastneného. 

 

Medzi organizátorom kurzu a záväzne prihláseným účastníkom 10 modulového kurzu (120 hodín) bude podpísaná všeobecne platná Obchodná zmluva.

 

 

Ďalšie informácie, prejavený záujem, či žiadosť a záväzné prihlásenie žiadajte na: rachelovar@gmail.com – PhDr. Renáta Ráchelová-organizátor kurzu.  Počet účastníkov je limitovaný.

Kontakt:    Mobil: 0905-693 215    PhDr. Renáta Ráchelová

 

Tešíme sa na vás

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/ DAROVAŤ AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY.